بازگشت به لیست

تیترازول کلریدریک اسید یک نرمال

نام برند: مرک(آلمان)
کد کالا: 109057
نام انگلیسی: Hydrochloric acid , c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titripur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
نام معادل: Hydrogen chloride solution


این ماده یک محلول شیمیایی حاوی هیدروژن کلرید (HCl) می باشد. این ماده شیمیایی به صورت شفاف، بسیار تند بو، بی رنگ و اسیدی است. این ماده به عنوان یک اسید غیر آلی با pH بین ۰ تا ۲ کاربرد های زیادی در جایگاه یک اسید قوی دارد. با در نظر گرفتن این موضوع که غلظت تیترازول هیدروکلریک اسید مشخص است از این محلول در بسیاری از آژمایشات برای تعیین غلظت ماده مجهول استفاده می شود. روش تعیین غلظت ماده مجهول به این صورت است که: در عمل تیتر کردن ، محلول استاندارد را از یک بورت به محلولی که باید غلظت آن اندازه گرفته می شود، می افزایند و این عمل تا وقتی ادامه دارد تا واکنش شیمیایی بین محلول استاندارد و تیتر شونده کامل شود. سپس با استفاده از حجم و غلظت محلول استاندارد و حجم محلول تیتر شونده ، غلظت محلول تیتر شونده را حساب می کنند