بازگشت به لیست

تری فلوئورو استیک اسید- اسپکتروسکوپی

نام برند: مرک(آلمان)
کد کالا: 108262
نام انگلیسی: Trifluoroacetic acid for spectroscopy Uvasol® , Assay (acidimetric)>99.8%
نام معادل: TFA, TFA
فرمول: CF₃COOH


این ترکیب یک آنالوگ ساختاری از اسید استیک با هر سه اتم هیدروژن گروه استیل است که با اتم های فلوئور جایگزین شده و یک مایع بی رنگ با بویی مانند سرکه است. TFA پیش ماده بسیاری از ترکیبات فلوئوره شده مانند انیدرید تری فلورو استیک، اسید تری فلوروپر استیک و 2،2،2-تری فلورو اتانول است. این ماده یک واکنش دهنده یا معرف است که به دلیل ترکیبی از خصوصیات مناسب همچون نوسانات، حلالیت در حلال های آلی و قدرت آن به عنوان یک اسید در ترکیبات آلی استفاده می شود