بازگشت به لیست

معرف فنول رد- برای شناسایی pH محدوده 6.4-8.2

نام برند: مرک(آلمان)
کد کالا: 107241
نام انگلیسی: Phenol red indicator pH 6,4 - 8,2 ACS
فرمول: (C₆H₄OH)₂C₇H₄SO₃


محیط کشت فنل رد آگار بیس، وقتی که باکتری به آن تلقیح می شود اسید تولید می کند که قابلیت مصرف پیش ماده را دارند. اسید تولید شده باعث کاهش pH می شود و در نتیجه رنگ محیط تغییر می کند. این محیط کشت، نوعی محیط کشت فنل رد آگار بیس مایع است که پایه آگار دارد و در مطالعات تخمیری به کار می رود. این محیط کشت به همراه لوله های Durham برای تعیین و شناسایی تولید گاز، مورد توجه بسیاری از مؤلفین است.

از موارد مصرف این محیط کشت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • مورد استفاده در آزمایشگاه ها به عنوان شاخص تیتراسیون
  • به عنوان معرف pH در برخی از محیط کشت ها
  • در آزمایشگاه های بافت شناسی
  • برای اندازه گیری pH در کیت های تست استخرها