بازگشت به لیست

تیترازول سدیم تیوسولفات 0.1 نرمال

نام برند: مرک(آلمان)
کد کالا: 109147
نام انگلیسی: Sodium thiosulf‪ate solution, c(Na₂S₂O₃ 5 H₂O) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titripur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
نام معادل: -
فرمول: -