شرکت مریک کیمیا نوین

کاغذ شناساگر پی اچ 0 تا 14

استون برای آنالیز

اسید کلریدریک 37% برای آنالیز

متانول برای کروماتوگرافی مایع

استونیتریل برای کروماتوگرافی مایع

اسید سولفوریک 95-97% برای آنالیز